A Javascript futtatási lehetőség nincs bekapcsolva böngészőjében, ezáltal az oldal korlátozottan tekinthető meg! Kérjük kapcsolja be!
Mezőberény Város - Álláspályázat - Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgató

Elérhetőségek

5650 Mezőberény, Kossuth tér 1.
Tel: 06/66/515-515
E-mail: info(kukac)mezobereny(pont)hu

Önkormányzati Hivatali Portál - Elektronikus ügyintézés

(EFOP) Településeinkért - A humán közszolgáltatások térségi szintű, összehangolt fejlesztése

ÁROP pályázatok

KÖZOP pályázatok

Álláspályázat - Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgató

Nyomtatás
Létrehozva: 2023-12-04 08:40 | Szerző: PmH. Titk.
Kategória: Felhívások
|
Kibocsátó: Önkormányzat


Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat
igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.


 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan időtartam

 

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Általános munkarend, Teljes munkaidő, Heti 40 óra

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2024. március. 16. napjától 2029. március 15. napjáig szól.

 

A munkavégzés helye:

Békés vármegye, 5650 Mezőberény, Juhász Gyula utca 1.

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok (tevékenységi kör):

Az igazgató vezeti a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálatot, feladata az intézmény szakszerű, törvényes, költséghatékony működtetése, az intézményegységek szakmai munkájának szervezése, összehangolása, irányítása és ellenőrzése. A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat otthoni egészségügyi szakellátást végez, egészségügyi laboratóriumi szolgáltatásokat biztosít. Az idősek védelme, segítése érdekében házi segítségnyújtást és jelzőrendszeres házi segítségnyújtást működtet, valamint időskorúak és demens betegek tartós bentlakásos ellátását, az idősek nappali ellátását biztosítja. A családok segítése érdekében család és gyermekjóléti szolgáltatást nyújt, valamint gondoskodik a gyermekek bölcsődében történő ellátásáról, a gyermekek átmeneti ellátásáról. Biztosítja a rászorulók részére az intézményi étkeztetést, továbbá segítséget nyújt fogyatékos személyek részére. Városgazdálkodási feladatokat lát el, ideértve a — településüzemeltetés; környezet-egészségügy; zöldterület-kezelés; az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek, üdülő; helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatás; a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása; sport, ifjúsági ügyek; helyi közösségi közlekedés biztosítása; köztisztasági feladatok, közreműködés illegális hulladéklerakók kialakulásának megelőzésében; városi rendezvényekkel, megemlékezésekkel kapcsolatos feladatvégzés — feladatköröket.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

•  felsőfokú képesítés, az 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletében, vagy a 15/1998. (IV.30) NM rendelet 2. sz. melléklet I./1-2. részekben meghatározott, az alaptevékenységekhez előírt intézményvezetőre vonatkozó képesítések valamelyikének megléte,

•   vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•   büntetlen előélet

•   cselekvőképesség

legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

•  magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett (Kjt. 20.§ (1) c)

  • Magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • szociális szakvizsga
  • vezetői tapasztalat

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•   részletes szakmai önéletrajz

•  3 hónapnál nem régebbi, eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány (Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjára és 20.§ (2d) és (2e) bekezdésére figyelemmel)

•  az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program

•   iskolai végzettségeket igazoló iratok másolatai

•   szakmai gyakorlat igazolására szolgáló dokumentumok másolata

• pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul-e pályázatának nyilvános ülésen történő tárgyalásához

•  pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

pályázó nyilatkozata arról, hogy kinevezése esetén a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja

•  pályázó nyilatkozata arról, hogy a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet szerinti vezetőképzés teljesítését vállalja

•   pályázó nyilatkozata arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. §-ban meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn

•  pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró ok vagy korlátozó gondnokság alatt

 

A Képviselő-testület a pályázattal kötelezően benyújtandó iratok tekintetében a pályázat beadási határideje leteltét követően hiánypótlásra nem ad lehetőséget.

                                                                 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2024. március 16. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. január 4.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Siklósi István polgármester nyújt, a 06-70/400-2409 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

•    Postai úton, a pályázatnak a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete címére történő megküldésével (5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I.3210/2023., valamint a beosztás megnevezését: igazgató.

•    Személyesen: Siklósi István polgármester, Békés vármegye, 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázót a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete által létrehozott szakmai Ad Hoc Bizottság hallgatja meg, a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a pályázatot Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete bírálja el. A Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatot a Képviselő-testület érvénytelenné nyilvánítja és értékelését mellőzi.

 

A pályázat elbírálásának határideje: Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2024. január 29.-i ülése

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•   Mezőberény Város Honlapja – 2023. december 4.

•   Mezőberényi Kábel Tv – 2023. december 4.

•   Mezőberényi Hírmondó – 2023. december 8.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: értelem szerint

 

Publikálás tervezett időpontja: 2023. december 4.


Cimkék: állás  
Írjon üzenetet a hírrel kapcsolatban.


Köszöntő

Tisztelt Látogató!

Mezőberény a "finoman elbűvölő település" nevében nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a világhálón városunkba érkező vendégeket, érdeklődőket!

Tovább a köszöntőhöz »

Keresés

Eseménynaptár

Események képekben

Anyakönyvi hírek

2024. május hónapban

házasságot kötöttek

 

Pozsár János (Mezőberény) és Spisják Szilvia (Mezőberény)

 

Edömér Zoltán (Mezőberény) és Kővári Ágnes (Mezőberény)

 

Nemes Tamás (Mezőberény) és Nagy Anikó (Mezőberény)

2024. május hónapban

 elhunytak

 

Csipke Sándor (1940)

 

Komlódi Sándorné szül. Erős Éva Magdolna (1941)

 

Nagy Pál (1944)

 

Hősi Halottaink

HURO

Hurobike Plan Turisztikai célú kerékpárút hálózat tervezése a Körösök Völgyében