A Javascript futtatási lehetőség nincs bekapcsolva böngészőjében, ezáltal az oldal korlátozottan tekinthető meg! Kérjük kapcsolja be!
Mezőberény Város - Mezőberény, Mikszáth u. 3. sz. alatti társasház bérbeadása 3.

Elérhetőségek

5650 Mezőberény, Kossuth tér 1.
Tel: 06/66/515-515
E-mail: info(kukac)mezobereny(pont)hu

Önkormányzati Hivatali Portál - Elektronikus ügyintézés

(EFOP) Településeinkért - A humán közszolgáltatások térségi szintű, összehangolt fejlesztése

(EFOP) Településeinkért - A humán közszolgáltatások térségi szintű, összehangolt fejlesztése

Hősi Halottaink

Ipari park

TÁMOP Projektek

ÁROP pályázatok

KÖZOP pályázatok

Pályázatfigyelő

  Az RSS hírek nem elérhetők

HURO

Mezőberény, Mikszáth u. 3. sz. alatti társasház bérbeadása 3.

Nyomtatás
Létrehozva: 2021-09-28 12:09 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Városi Önkormányzati Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 6/2016. (III.1.) sz. rendelete (továbbiakban: lakásrendelet) 13/A. § (2) bekezdés alapján bérbeadásra meghirdeti az alábbi önkormányzati tulajdonú piaci alapú bérlakásokat:

 

Pályázat

 

 1. A pályázat tárgya: Mezőberény, Mikszáth Kálmán u. 3. sz. alatti alábbi önkormányzati tulajdonú bérlakások bérbeadásra történő meghirdetése:

 

 1. kategória:
 • Fsz. 2. sz. lakás: 36,68 m2-es, 1 szobás lakás
 • Fsz. 5. sz. lakás: 36,68 m2-es, 1 szobás lakás
 • I. em. 9. sz. lakás: 36,68 m2-es, 1 szobás lakás
 • I. em. 13. sz. lakás: 36,68 m2-es, 1 szobás lakás
 • II. em. 18. sz. lakás: 35,29 m2-es, 1 szobás lakás

 

 1. kategória:
 • Fsz. 6. sz. lakás: 53,32 m2-es, 1+1 fél szobás lakás
 • II. em. 17. sz. lakás: 53,68 m2-es, 1+1 fél szobás lakás

 

 1. kategória:
 • II. em. 16. sz. lakás: 82,47 m2-es, 1+2 félszobás lakás
 • II. em. 19. sz. lakás: 82,47 m2-es, 1+2 félszobás lakás

 

 1. A pályázatot kiíró megnevezése, elérhetősége: Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1., tel.: 06-66/515-515

 

 1. A pályázni jogosultak köre: nagykorú természetes személy

 

 1. A lakásbérlet iránti igénylés feltételei:
 1. önkormányzati bérlakásra lakásbérleti szerződés – a b) pontban meghatározottak kivételével – azzal a személlyel köthető, aki – és a vele együtt költöző – nem rendelkezik önkormányzati lakás bérleti (bérlőtársi) jogával, és nincs részben, vagy egészben a tulajdonában, vagy haszonélvezetében beköltözhető lakóingatlan, továbbá nem illeti meg lakóingatlanon (lakrészen) állandó használat joga;
 2. amennyiben az önkormányzati lakás bérbeadása a város szakember ellátottságának biztosítása érdekében történik, akkor – az erre vonatkozóan tett nyilatkozattal – az az igénylő részesülhet bérlakásban, akinek – és a vele együtt költőzőnek – nincs részben, vagy egészben a tulajdonában, vagy haszonélvezetében beköltözhető mezőberényi lakóingatlan, továbbá nem illeti meg mezőberényi lakóingatlanon (lakrészen) állandó használat joga;
 3. az igénylőnek foglalkoztatási jogviszonnyal, vagy saját jogú nyugellátással kell rendelkeznie;
 4. lakásigényléshez, lakás iránti kérelemhez kötelezően csatolni kell a lakásrendelet előírásai szerinti nyilatkozatokat, a benyújtást megelőző egyhavi jövedelemről szóló igazolást (minden beköltöző esetében), továbbá a munkahelyek szakember ellátottságának javítása igazolására szolgáló munkáltatói szándéknyilatkozatot (amennyiben előnyként kéri érvényesíteni);
 5. az önkormányzati lakás csak annak a személynek adható bérbe, aki a lakásrendeletben meghatározott kiírásnak megfelel;
 6. nem jogosult – a lakásrendeletbe foglalt egyéb feltételek teljesülése esetén sem – önkormányzati bérlakásra az a személy

fa.) akinek bérleti jogviszonya az igénylés, kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül neki felróható okból szűnt meg, illetve 5 éven belül önkormányzati bérlakásból kilakoltatás útján költöztették ki,

fb.) az igénylésében, kérelmében valótlan adatot közöl,

fc.) korábban önkormányzati bérlakást helyreállítatlan állapotban adott vissza, vagy azt elhagyta és onnan ismeretlen helyre távozott

fd.) az önkormányzattal szemben a bérleti szerződés megkötésekor tartozása áll fenn,

fe.) akinek a korábbi mezőberényi önkormányzati bérlakásra vonatkozó lakásbérleti szerződése megszűnésekor, a bérlakásból történő kiköltözése időpontjában az önkormányzati bérlakás tekintetében közüzemi szolgáltatási díjhátraléka állt fenn;

 1. a bérlakások tekintetében létesítendő bérleti jogviszony esetén előnyben részesítendő az az igénylő,

ga.) aki jövedelme – több fő együtt költözése esetén az egy főre jutó nettó           jövedelem – eléri vagy meghaladja a bérleti díj 300%-át,

gb.) aki a mezőberényi foglalkoztatásával a város szakember - ellátottságát          javítja.

 

 1. Kötelezően benyújtandó mellékletek:
 • az igénylő nyilatkozata arról, hogy a kiírt pályázati feltételeket elfogadja.
 • amennyiben az önkormányzati lakás bérbeadása a város szakember ellátottságának biztosítása érdekében történik, az erre vonatkozóan tett nyilatkozat.
 • az igénylő az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 128. § (1) bekezdés c) pontja szerint külön nyilatkozatban hozzájárul ahhoz, hogy a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kijelölt ügyintézője az adótitoknak minősülő helyi adó adatait megismerje és kezelje.
 • az igénylő külön nyilatkozatban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kijelölt ügyintézője a bérleti, használati jogviszonnyal összefüggésben kezelje.
 • a benyújtást megelőző egyhavi jövedelemről szóló igazolást (minden beköltöző esetében), továbbá a munkahelyek szakember ellátottságának javítása igazolására szolgáló munkáltatói szándéknyilatkozatot (amennyiben előnyként kéri érvényesíteni).

 

 1. A pályázat benyújtásának módja, helye, ideje:
 • a pályázati adatlap (nyomtatvány) megtalálható a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal portáján vagy a www.mezobereny.hu oldalon.
 • egy pályázó egy pályázatot nyújthat be. A pályázatokat kategóriánként lehet benyújtani, nem konkrét lakásra. A kategórián belül a pályázat elbírálója dönti el, hogy a nyertes pályázó tekintetében melyik konkrét lakást biztosítja a pályázat összes körülménye figyelembevételével.
 • a pályázatot zárt borítékban Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete részére, az 5650 Mezőberény, Kossuth Lajos tér 1. sz. alatti címre kérjük benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „Bérlakás pályázat - Mikszáth Kálmán u. 3. sz.” A pályázat benyújtási határideje: 2021. október 14., 12:00 óra. Amennyiben valamely bérlakásra nem érkezik érvényes pályázat, ismételten meghirdetésre kerül a soron következő képviselő-testületi ülésen.
 • a bérlakásokkal kapcsolatban további információ kérhető Siklósi István polgármestertől, a 06-66/515-515-ös telefonszámon, vagy személyesen a Mezőberényi Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási időben.
 • a bérlakások előzetes időpont egyeztetés alapján megtekinthetők, további információ kérhető Majoros Beáta lakásügyi előadótól a 66/515-515-ös telefonszámon vagy személyesen a Mezőberényi Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási időben.

 

 1. Az elbírálás rendje:
 • a benyújtott pályázatokat Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete bírálja el.
 • hiánypótlásra nincs lehetőség, a pályázatok elbírálásával kapcsolatban jogorvoslatnak nincs helye.
 • a képviselő-testület a pályázat érvénytelennek nyilvánításához való jogát fenntartja.
 • a képviselő-testület az összes körülmény figyelembevételével dönt a pályázatok elbírálásáról.
 • a bérleti szerződés a pályázat eredményének írásos közlésétől számított 30 napon belül kerül megkötésre.

 

 1. Egyéb információk:
 • a bérlakások első alkalommal történő bérbeadásakor a képviselő-testület határozza meg a bérlőket, ezt követően a polgármester.
 • a bérlő a szerződés megkötésével egyidejűleg óvadék fizetésére köteles; az óvadék összege az adott lakásra megállapított lakbér háromszorosának megfelelő összeg.
 • a bérlakásokra megkötött lakásbérleti szerződés legfeljebb 3 éves, határozott időre szólhat, amit a bérlő előzetes írásbeli kérésére a lejárat napján, de legkésőbb az azt követő 15 napon belül újabb, legfeljebb 3 évre szóló határozott időtartamra lehet meghosszabbítani.
 • a bérlakásokban állat nem tartható.
 • a lakásbérleti jogviszony fennállása idején a lakás használatáért a bérlő lakbért, a lakásra vonatkozó közüzemi díjakat, valamint egyéb, a lakás használatával összefüggésben felmerülő díjat köteles fizetni.
 • a bérlakások bérleti díja 2021. évben bruttó 1.000,- Ft, azaz egyezer forint / m2 / hó. A képviselő-testület a bérleti díj összegét évente felülvizsgálja, és azt a lakásrendeletben elfogadott mértékben módosítja
 • a bérlakások a szerződéskötést követően költözhetők be.
 • az igénylő a bérlakást a megtekintett állapotban veszi bérbe.
 • Mezőberény Városi Önkormányzati Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 6/2016. (III.1.) sz. rendelete megtekinthető az https://or.njt.hu/ oldalon.

 

 

Siklósi István

polgármester

                                                                                                           

 

 

 

A Mezőberény, Mikszáth u. 3. sz. alatt épült 20 lakásos társasház alaprajza elérhető a cikk alatt.


Leírás Kategória Méret Letöltés
Adatvédelmi tájékoztató önkormányzati bérlakás igénylése Általános 26 Kb
É-2 Földszinti alaprajz Általános 159 Kb
É-3 I. emeleti alaprajz Általános 629 Kb
É-4 II. emeleti alaprajz Általános 166 Kb
Nyilatkozat adatvédelem Általános 111 Kb
Nyilatkozat adótitok Általános 159 Kb
Pályázati adatlap Általános 189 Kb


Köszöntő

Tisztelt Látogató!

Mezőberény a "finoman elbűvölő település" nevében nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a világhálón városunkba érkező vendégeket, érdeklődőket!

Tovább a köszöntőhöz »

Keresés

Eseménynaptár

Események képekben

Mezőberény Webkamera

webkamera

Mezőberény Mobile

mbmobile kép

Anyakönyvi hírek

2023. november hónapban

házasságot kötöttek

 

Nagy Zoltán (Mezőberény) és Kána Hajnalka (Mezőberény)

 

Kiss Géza Gergő (Budapest) és Bohus Sára (Budapest)

 

Kelemen Zsolt (Mezőberény) és Kiss Andrea (Mezőberény)

 

Szekeres Szilárd (Mezőberény) és Radványi Nelli (Mezőberény)

 

 

2023. november hónapban

 elhunytak

 

 

Kótai Józsefné (1951)

 

Irázi Tibor (1971)

 

Földesi Istvánné szül. Mucsi Ilona (1941)

 

 

Origami, Mezőberény

origami logo

Látogató statisztika

JOGpontOK

jogpontok